کاور مقره برق قدرت عمودی 2 تیکه (نصب برای اتصالات از کنار)