کاور بوشینگ ترانس فشار متوسط مدل B به همراه جرقه گیر