کاور بوشینگ ترانس فشار متوسط مدل A به همراه جرقه گیر