آزمایشگاه مرجع فشارقوی – کاور کات اوت و بوشینگ ترانس