آزمایشگاه مرجع فشارقوی – کاور عایقی مقره سوزنی سرامیکی